Regulamin

Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie https://www.protimer.pl/) Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane Organizatorowi na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a Organizatorem umowy o powierzenie danych osobowych.

Organizator wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez Uczestnika zgody, wyłącznie do celów związanych z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie Biegu, stronie podmiotu organizującemu formularz do zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów Biegu), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją Biegu, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród.

Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych Uczestnik otrzyma od Organizatora szczegółową informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszym Regulaminie) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych (w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem) przez Organizatora, przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora pozwala na zorganizowanie uczestnictwa Uczestnika w Biegu, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Biegu. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach: przygotowania, realizacji Biegu i zapewnienia udziału w nim Uczestnika, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników zawodów i informowania o przebiegu Biegu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania, udziału Uczestnika w Biegu, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu Biegu - przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji Biegu, przez okres, w którym Organizator będzie organizował kolejne edycje Biegu, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Organizatora, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Uczestnik prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych Organizatorowi bądź podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia uczestnictwa w Biegu dla danego Uczestnika. Organizator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Uczestnika wpływało. Każdy Uczestnik dokonując zapisu na Bieg wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.